آوریل 19, 2019

محصولات

سامانه بیوفوتونیک پزشکی (MBS)

سامانه نمایشگر های شفاف و هولوگرافیک(HOLO)

نمایشگر هولوگرافیک سه وجهی
نمایشگر شفاف ویژه سالن های همایش و تئاتر

سامانه آفت کش اپتوالکترونیکی(OEP)